Najnoveje

Arhiv novic

Sem Miran Krape, rojen 21. 08. 1965, stanujo? na Otlici, majhni vasici na obronku Trnovskega gozda od koder mi see pogled na Vipavsko dolino in naprej do Piranskega zaliva, na prvem hrib?ku za hio pa na Idrijsko Cerkljansko kotlino in naprej do Triglava. Torej sem doma na najlepem ko?ku nae majhne, a prelepe deele.

In zato ni slu?aj, da sem e od svojega otrotva zapisan naravi. Izhajam iz druine, ki je dobesedno vse svoje ivljenje tako ali druga?e povezana z naravo, gozdom in divjadjo, saj smo tam nali tudi vir za delo in posledi?no za svoje preivetje.

Za svoje znanje in izkunje, ki sem jih dobil ob spoznavanju narave in vsega lepega, kar nam ponuja, gre zahvala predvsem o?etu in starejima bratoma, s katerimi sem lahko bil ve?inoma svojega prostega in delovnega ?asa v gozdu. Po napornih delovnih dnevih v gozdarskih slubah, smo sprostitev in po?itek zopet iskali in nali v gozdu. Ure in ure preivete pri raziskovanju narave, skrbi zanjo,  nenehno v stiku z divjadjo,  pozimi in poleti, vsaki? na svoj na?in! Lovsko udejstvovanje je na nas pustilo neizmerno bogat pe?at in nas obogatilo z znanjem in spotovanjem .

In ko za?uti, da ima veliko znanja in izkuenj, ko za?ne dogodke in motive v naravi doivljati ?ustveno, ko razmilja, da je vse v naravi en sam ?ude, tedaj eli, da vse to prenese naprej. Preve? je vse skupaj lepo, da bi ostalo prepu?eno samemu sebi. Vse te svoje ?arobne trenutke ho?em deliti s prijatelji, znanci, ljubitelji narave  in z vsemi vami

S fotografijo sem se za?el ukvarjati e pri svojih dvanajstih letih, ko sem v dar dobil prvi fotoaparat na film Zorki K4. Moje fotografije so bile bolj kljocanje, vendar sem se ob vsem tem u?il in izpolnjeval. Kasneje je prila na vrsto e kamera in drugi kvalitetneji fotoaparati. Ko se je za?ela digitalna tehnika sem se za?el s fotografijo resneje ukvarjati.

In tu se za?enja moja fotografska pot sprva, ko sem veliko svojih doivetij vztrajno zapisoval na filmski trak, in danes, ko mi je strast postala naravoslovna fotografija.

Le ta me je tako mo?no prevzela, da sem si naposled izpolnil svojo veliko eljo in si posodobil fotografsko opremo na raven profesionalizma in se resneje za?el ukvarjati s to zvrstjo fotografije.

Ljubezen do narave in elja po zajemu novih in novih motivov iz narave sta kriva, da puka najve?krat ostane doma, zamenja jo fotoaparat in teak teleobjektiv.

S svojimi fotografijami sodelujem na raznih foto portalih, objavljam jih tudi v doma?ih naravoslovnih revijah in ?lankih. Veliko sodelujem na raznih mednarodnih in doma?ih tekmovanjih in razpisih. S klubskimi kolegi sodelujemo na raznih razstavah, imel sem tudi e pet samostojnih in ve? skupnih fotografskih razstav. Na mednarodnih salonih sem za svoje fotografije prejel e ve? kot 100 nagrad, tako na doma?ih tekmovanjih kot tudi v tujini. V letu 2016 so bile moje fotografije razstavljene v Jakopi?evem sprehajali?u v Ljubljani, isto?asno pa objavljena tudi prva fotografija gamsa v Triglavskem narodnem parku v reviji National geografic, na kar sem e posebej ponosen.

V letih 2015 in 2017 sem bil najbolji slovenski avtor mednarodnega naravoslovnega nate?aja Narava in obakrat prejel tudi ?astno plaketo upana Ko?evje.

V letu 2017 sem bil po izboru Digitalne kamere proglaen za 2. najboljega fotografa v Sloveniji.

Leto kasneje mi je pripadel laskavi naslov Naravoslovni fotograf leta 2018, moja fotografija Silent hunting pa je postala naravoslovna fotografija leta 2018.

V letu 2011 sem pri Fotografski zvezi Slovenije (FZS) pridobil  fotografski naziv KMF (kandidat za mojstra fotografije), v letu 2015 pa mi je Umetniki svet FZS-ja podelil najviji naslov v slovenski fotografski zvezi, to je MF FZS (Mojster fotografije FZS).

Pri mednarodni fotografski zvezi pa sem osvojil:

- v letu 2012 fotografski naslov AFIAP (Artist FIAP),

- v letu 2013 fotografski naziv EFIAP (Excellence FIAP),

- v letu 2014 fotografski naziv EFIAP/b (Exellence FIAP bronze)

- v letu 2015 fotografski naziv EFIAP/s (Excellence FIAP silver)

- v letu 2016 fotografski naziv EFIAP/g (Excellence FIAP gold)

- v letu 2019 fotografski naziv EFIAP/p (Excellence FIAP platinum)

 Sem ?lan kar tirih foto klubov oz. drutev in ?lan Zdruenja naravoslovnih fotografov Slovenije in sicer:

- fotokluba DIANA, kjer opravljam delo tajnika in urejevalca spletne strani

- fotografskega drutva GR?A iz Ko?evja, kjer smo zdrueni predvsem naravoslovni fotografi

- fotografskega drutva VENO PILON iz Ajdov?ine kjer sem tudi ?lan Upravnega odbora

- Digitalnega foto kluba in

- Zdruenje naravoslovnih fotografov Slovenije (ZNFS)

Sem ljubiteljski amaterski fotograf, v svojem arhivu imam zelo bogato zbirko fotografij, najve? z motivi divjadi in narave. Nekaj si jih lahko ogledate v mojih galerijah.

Najlepe pri fotografskem poklicu je, da motivov  nikoli ne zmanjka. In dokler bo oko videlo in me bo noga nosila, bom iskal tistega, ki bo najlepi od vseh!

© Miran Krapež photography | Vse pravice pridržane! | All rigths reserved!